ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.Εισαγωγή. 

1.1.Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας «www.crookedminds.net» (εφεξής “Η Ιστοσελίδα”) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί την Ιστοσελίδα ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών της προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

1.2.Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.

2.Ορισμοί.

Όπου “στοιχεία” εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως (ενδεικτικά) κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα. Όπου “χρήστης” εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Όπου “χρήση” εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των στοιχείων της Ιστοσελίδας. Όπου “δικαιούχος” εννοείται ο δημιουργός της Ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων στοιχείων ή ο νόμιμος χρήστης όσων από τα στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.

3.Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης. 

3.1.Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στον δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά.  Το πρωτότυπο περιεχόμενο των μηνυμάτων ανήκει αποκλειστικά στους συντάκτες τους.

3.2.Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.

3.3.Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια του δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.

4.Ευθύνη της Ιστοσελίδας.

4.1.Παρά την επισταμένη προσπάθεια της Ιστοσελίδας, ώστε το περιεχόμενο της να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι αυτή ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η Ιστοσελίδα ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που αναρτάται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων.

4.2.Τα μηνύματα εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και, συνεπώς, αποτελεί άσκηση της ελευθερίας έκφρασής τους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και όχι την επίσημη θέση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από τον διαχειριστή.  Δεν αποτελούν άδικες πράξεις, σύμφωνα με τον κοινό νόμο, οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες. Επιπροσθέτως, επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή η παράθεση αποσπασμάτων του κρινόμενου έργου με σκοπό την υποστήριξη της κριτικής.

4.3.Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Ο δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

5.Διαφημίσεις. 

Η Ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. O δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών  οιωνδήποτε τρίτων που θεωρούν ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

6.Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων ο δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

7.Newsletters.

Η ιστοσελίδα αποστέλλει βάσει δικού της προγραμματισμό ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού. Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα της Ιστοσελίδας.

8.Δημοσίευση περιεχομένων από χρήστες της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε διάφορα σημεία του δικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το δημοσίευσε, ο οποίος και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από την Ιστοσελίδα και ότι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε δημοσιευμένο από τον χρήστη περιεχόμενο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον χρήστη.

9.Υποχρεώσεις χρηστών.

9.1.Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω  υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στην Ιστοσελίδα: α. να μην είναι  παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό δυσφημιστικό, ρατσιστικό, β. να μη στοχεύει να διαβάλει ή να συκοφαντήσει πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς, γ. να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου, δ. να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ε. να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, στ. να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο, ζ. να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, η. να σέβεται τους συνομιλητές του, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις του, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, θ. να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία, ι. να παραμένει εντός της θεματολογίας της Ιστοσελίδας και των επί μέρους θεμάτων που σχολιάζει, ια. όταν είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του, ιβ. να μην δημοσιεύει θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο, ιγ. να μην χρησιμοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους, ιδ. να μην χρησιμοποιεί πάνω από ένα λογαριασμό ή username που είναι προσβλητικό ή αντίθετο στα χρηστά ήθη, ιε. να μη συμμετέχει στην Ιστοσελίδα με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

9.2.Επαφίεται στην κρίση του διαχειριστή αν θα διαγραφεί οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει στο ύφος και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση του διαχειριστή, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στην Ιστοσελίδα (ban).

9.3.Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου. Συνεπώς, η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για ζημίες, όπως (ενδεικτικά) κάποιο ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος, καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει, ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

9.4.Αν και η Ιστοσελίδα παρακολουθεί συζητήσεις, συνομιλίες, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που τυχόν μεταφέρεται ή διακινείται μέσω της αυτής, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αξίωση που τυχόν εγερθεί αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία που τυχόν εμπεριέχεται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να αναμεταδίδεται ή να μεταφέρεται ή να διακινείται οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας.

9.5.Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

10.Προσωπικά δεδομένα.

10.1.Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

10.2.Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας, όπως ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

11. Cookies.
Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο και χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

12.Εφαρμοστέο δίκαιο.
Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Απορίες ή σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης μπορούν να διατυπώνονται με προσωπικό μήνυμα προς τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@crookedminds.net

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail